top of page
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.    TARAFLAR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen taraflar arasında ve işbu Sözleşmede kararlaştırılan hüküm ve şartlarda karşılıklı olarak kabul edilmiştir.
1.1.    The Magic State (“The Magic State”)
Unvan:    Ayten Lobalı
Adres:    Bostanlı Mah.1735 sk. Çağlar No:149 İç Kapı No:5 Karşıyaka/İzmir
Vergi No: 6090178885
Ticaret Sicil No:    […]
Mersis No:    […]
1.2.    Alıcı (“Müşteri”)
Adı-Soyadı:    […]
TCKN:    […]
Adres:    […]
E-Posta:    […]
Mersis No:    […]
2.    KONU
İşbu Sözleşmesi’nin konusu, Müşteri’nin The Magic State’e ait www.magicstate.co alan adı altındaki internet sitesinden (kısaca “Site”) elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda madde 3 ile nitelikleri, adetleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin (hepsi birlikte kısaca “Ürün” ya da “Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (kısaca “Kanun”) ve 27.02.2015 yürürlük tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
3.    SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER
Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    GENEL HÜKÜMLER
4.1.    Müşteri, Site’de Sözleşme konusu Ürünler’in temel nitelikleri, nakliye, KDV ve diğer her türlü ek bedel dahil toplam satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda Ürünler’in satışının gerçekleşmesine dair onay verdiğini beyan eder. Müşteri, Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, işbu Sözleşme’nin akdinden önce, The Magic State tarafından kendisine verilmesi gereken Ürünler’e ilişkin temel nitelikler, The Magic State’in unvanı ve iletişim bilgileri, Ürünler’in vergiler dahil Türk Lirası cinsinden satış fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri, cayma hakkının kullanım şartları, süresi, usulü ve öngörülen nakliyeci, cayma bildiriminin yapılacağı iletişim adresi, cayma hakkının kullanılamayacağı ve kaybedileceği haller ve uyuşmazlık halinde başvurabileceği hukuki yollar konularında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiği ve bu bilgileri onayladığını teyit etmiş olur.
4.2.    Sözleşme konusu Ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile, nitelikleri itibari ile Müşteri’nin bildirmiş olduğu adrese teslim edilecektir.
4.3.    İşbu Sözleşme’de belirtilen nakliye ücreti, doğması halinde, Müşteri tarafından ödenecektir.
4.4.    Müşteri, işbu Sözleşme ile beyan ettiği adresinin yanlış olması ya da teslimat sorasında adreste bulunmaması hallerinde, Ürünler’in kendisine teslim edilmemesinden doğan herhangi bir talepte bulunamaz.
4.5.    The Magic State, Sözleşme konusu Ürünler’in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.6.    The Magic State, Ürünler’in Müşteri’ye tesliminin imkansız hale gelmesi nedeniyle Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrenmesini takip eden 3 (üç) gün içinde Müşteri’ye bildirim yapmak ve işbu bildirimi takip eden 14 (ondört) günlük süre içinde Müşteri’den tahsil ettiği tüm bedeli herhangi bir faiz işletmeksizin iade etmekle yükümlüdür.
4.7.    Ürünler’in teslimatı için Ön Bilgilendirme Formu’nun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, The Magic State Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.8.    The Magic State mücbir sebepler nedeni ile Sözleşme konusu Ürünler’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri (i) siparişin iptal edilmesi, (ii) Sözleşme konusu Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesi veya (iii) teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi şeklindeki sınırlı seçimlik haklarından birini kullanabilir. Müşteri’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 (on) gün içinde herhangi biri faiz işletilmeksizin kendisine nakden ve defaten ödenir. Müşteri’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, sipariş tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın The Magic State tarafından bankaya iadesinden sonra, banka tarafından Müşteri hesaplarına yansıtılması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir. Müşteri, ilgili Ürün tutarı bankaya iade edildikten sonraki gecikmeler için The Magic State’in herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve The Magic State tarafından kredi kartına iade edilen tutarın ilgili banka tarafından Müşteri hesabına yansıtılmasının tamamen bankanın uygulama usulüne göre gerçekleştirileceğini şimdiden kabul etmektedir.
4.9.    Bu sözleşmede yer alan hususlar, sözleşme süresi içinde Müşteri aleyhine değiştirilemeyecektir.
5.    CAYMA HAKKI
5.1.    Müşteri, Ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan geri gönderim masrafları The Magic State’e aittir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, 14 (ondört) günlük süre içinde Magie State’e yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yapılması gerekmektedir.
5.2.    Cayma Hakkının kullanılması halinde,
-    İade edilecek Ürünler’in kutusu, ambalajı ve faturası ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak ve kullanılmamış şekilde cayma hakkının kullanıldığı günü takip eden 10 (on) günlük süre içinde The Magic State’e teslim edilmesi gerekmektedir.
-    The Magic State, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre içerisinde, Ürünler’in kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla, toplam bedeli ve Müşteri’yi borç altına sokan belgeleri Müşteri’yi iade etmekle yükümlüdür.
-    Müşteri’nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle Ürünler’in değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Müşteri kusuru oranında The Magic State’in zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
-    Fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa diğer yasal yükümlülüklere ilişkin bedeller Müşteri’ye iade edilmeyecektir.
5.3.    Cayma hakkı süresi dolmadan ücret ödemesinin yapılması Müşteri’nin Hizmetin ifası için onay ve talebi olarak kabul edilerek hizmetin ifasına başlanırsa, Müşteri cayma hakkını kullanamayacaktır.
5.4.    Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin The Magic State’e bildirimin işbu Sözleşme’de bulunan iletişim adreslerine mektup, elektronik posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısı – uzaktan erişim aracı ile yapılmasının yeterlidir.
6.    CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
6.1.    Aşağıda sayılan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz:
-    Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve The Magic State’in kontrolünde olmayan ürün veya hizmetler
-    Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler
-    Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler
-    Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünler
-    Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler
-    Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri ve tek kullanımlık kopyalanabilir yazılım ve programlar
-    Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınlar
-    Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürün ve hizmetler
-    Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Müşteri’ya anında teslim edilen gayri maddi ürünler
-    Niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler
-    Hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler
-    Mevzuatta cayma hakkının kullanılamayacağı belirlenen diğer ürünler
6.2.    Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi ise, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.
-    Her türlü kozmetik ürün
-    İç giyim ürünleri
-    Her türlü kişisel bakım ürünü
-    Her türlü yazılım ve programlar
-    DVD, VCD, CD ve kasetler
7.    MUVAFAKATA BAĞLI HİZMETLER
7.1.    Müşteri, bu sözleşmeye konu hizmetlerden bazılarının kendisine verilebilmesinin kişisel verilerin korunması ilkesi kapsamında kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin vereceği muvafakate bağlı olduğunu bildiğini; bu muvafakatin verilmemesi durumunda söz konusu hizmetlerin gerçekleştirilemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
7.2.    Müşteri, muvafakatin yazılı olarak alınabileceği gibi tercih edeceği uzaktan iletişim araçlarıyla da alınabileceğini kabul ve beyan eder.
7.3.    Müşteri, muvafakatin bütün sorumluluğunun kendisinde olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.
8.    SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU
Müşteri, Sözleşme konusu hizmetler hakkındaki bilgilendirme formunun kendisine Sözleşme’nin kabulünden makul bir süre önce teslim edildiğini; bu formları okuduğunu, içeriğini onayladığını, bu kapsamda The Magic State’in sözleşme hakkında kendisini açıkça ve ayrıntılı olarak bilgilendirdiğini ve bu Sözleşme’nin The Magic State için ticari bir faaliyet olduğunu bildiğini, Sözleşme ile ilgili olarak ödeyeceği ücretin bu Sözleşme ile uyum içerisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Taraflar, Sözleşme öncesi bilgilendirme formunun işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder
9.    SÖZLEŞME VE EKLERİNİN TESLİMİ
Müşteri tarafından okunarak kabul edilen işbu Sözleşme mesafeli olarak kurulmuş ve bir kopyası kalıcı veri saklayıcısı ile Müşteri’ye teslim edilmiştir. “Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu” Sözleşme’nin eki olarak sözleşme ile teslim edilmiştir.
10.    UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda yetkili ve görevli yarı merciinin belirlenmesinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri esas alınacaktır.
The Magic State    :    
Müşteri    :    
Tarih    :

 

ek.png
bottom of page