top of page

THE MAGIC STATE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Ayten Lobali (kısaca “The Magic State”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”), ilgili diğer yasal düzenlemeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları (hepsi birlikte kısaca “KVK Mevzuatı”) kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni ile şirketimizce kişisel verilerinizin hangi yolla toplandığı, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, bunların hukuki sebebi, kişisel verilerin saklama süresi ile KVK Mevzuatı ile size sağlanan haklarınızla ilgili olarak sizlerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

The magic state, ticari faaliyetinin gerektirdiği ölçü ile sınırlı olmak kaydıyla, personel alım ve istihdam süreçleri, ticari faaliyeti gereği müşteri, tedarikçi ve diğer ticari unsurlar ile kurduğu ticari ilişkiler ve faaliyetinin devamında hizmet aldığı üçüncü kişiler ile kurduğu ilişkiler kapsamında kişisel veri toplamakta ve işlemekte olup, KVKK Mevzuatı çerçevesinde söz konusu kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla, kişisel bilgileri;  kanunda açıklandığı çerçevede ve aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalarak;  elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecek olup, KVKK Mevzuatı çerçevesinde söz konusu kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almaktadır.

The magic state tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Alınan önlemlere karşın, The magic state sistemlerine yapılabilecek saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

Veri Sorumlusu Olarak Kimliğimiz

The Magic State, Çiğli Ticaret Sicili nezdinde 6090178885 sicil numarası ile kayıtlı, 45637419122 Mersis numaralı, şirket merkezi İzmir adresinde bulunan Ayten Lobalı unvanlı ticaret şirketidir.

 

Kişisel Veri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi

The magic state kişisel verilerinizi, doğrudan sizin tarafınızdan iletilen tüm bilgi ve belgeler, telefon görüşmeleri veya e-posta yazışmaları, internet sitemizi ziyaretleriniz esnasında paylaştığınız bilgiler, üye olurken, bilet satın alırken paylaştığınız bilgiler, tanıtım ve pazarlama etkinliklerinde şirketimizle paylaşılan bilgiler, etkinlik yapılacak mekanın gişesi ile fiziki satış noktalarında sözlü olarak paylaşılan bilgiler KVK Mevzuatı’na uygun olmak kaydıyla üçüncü kişiler tarafından şirketimize sağlanan bilgiler yolu ile toplamaktadır.

The magic state, www.magicstate.co uzantılı internet sitesi üzerinden üyelik ilişkisinin kurulması amacıyla tarafınızdan iletilen kişisel verileri toplamakta ve çerez biriktirmektedir. Çerez politikası linkinden inceleyebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak veya açık rızanıza dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıdaki amaçlar için işlenebilecektir.

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Muhasebe Kayıtlarının Tutulması ve Ödemelerin Yapılması

 • Ödeme İşlemlerinin Yürütülmesi

 • Ticari ve Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi

 • Kişisel verileriniz;  tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, etkinlik biletlerinin satışının yapılması ve tercih ettiğiniz teslimat yöntemine bağlı olarak teslim edilebilmesi, ödemelerinizin gerçekleşebilmesi, e-faturalama, e-arşiv faturalama ve gerekmesi durumunda iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi, satın aldığınız etkinlikler ya da katıldığınız kampanya/çekilişler kapsamında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi paylaşımı yapılması, işlem bilgilerinin tespiti, talebinize bağlı olarak The magic state üyelik kaydı oluşturabilmeniz ve kaydınızın muhafazası, iletişim izni vermiş  iseniz tanıtım/bilgilendirme, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, etkinlik bülteni gönderilmesi, veri analizi-araştırma yapılabilmesi, bilet satın alırken sigorta seçimi yapmış iseniz sigorta işlemlerinin yapılması, şikayetlerinizin/taleplerinizin Şirketimize aktarılabilmesi ve takibi, talebinize bağlı olarak kombine üyelik ve sadakat programı üyelik işlemleriniz ile akreditasyon işlemlerinin yapılabilmesi ve bu üyelikler kapsamında size bilgi verilebilmesi, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amaçlarıyla işlenebilmektedir.  The magic state, kişisel verilerinizi burada belirtilen işleme amaçları dışında kullanmayacak, açık rızanız ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler olmaksızın 3.  kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir.


Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verileriniz; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile KVK Mevzuatı’nda belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, bilet satın alırken sigorta seçimi yapmış iseniz ilgili sigorta şirketine ve aracı kurumlarına, tercih ettiğiniz teslimat seçimi kapsamında ilgili dağıtım/kargo-kurye şirketlerine, organizasyon sahibi kişi/kurumlara, kombine üyelik ve sadakat programı üyeliği gibi özel bir üyelik satın almış iseniz ilgili kulüplere ve program üyesi olan ilgili Vakıflara/firmalara, bilet satın alırken bağış seçimi yapmış iseniz ilgili kuruma, şikayetlerinizin giderilmesi ve size daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için alt yapı sağlayıcısına, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için yurt içi ve dışında birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, Şirketimizin ana hissedarına, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine;  şikayetlerinizin ya da hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Şirket’imizin çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

 

KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme

 • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Veri Koruma Mevzuatı kapsamında yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, The magic state tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Yukarıda anılan haklarınızla ilgili talepleri, işbu Aydınlatma Metni’nin sonunda bağlantısı verilen KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; sitede belirtilen şirket adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@themagicstate.co mail adresine iletebilirsiniz.

The magic state, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin The magic state tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler The magic state tarafından talep edilebilir.

The magic state olarak işbu Aydınlatma Metni’ni dönem dönem değiştirebiliriz. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metni’nin www.magicstate.co internet sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

bottom of page